Haftorot for Shabbat

Haftorah for Shabbat – Vayakhel

 

Haftorah for Shabbat – Tetzaveh

 

Haftorah for Shabbat – Terumah

 

Haftorah for Shabbat – Mishpatim

 

Haftorah for Shabbat – Yitro

 

Haftorah for Shabbat – Beshalach

 

Haftorah for Shabbat – Bo

 

Haftorah for Shabbat – Va’era

 

Haftorah for Shabbat – Shemot

 

Haftorah for Shabbat –¬†Vayeshev

 

Haftorah for Shabbat – Vayigash

 

Haftorah for Shabbat – Miketz

 

Haftorah for Shabbat – Vayeitzei

 

Haftorah for Shabbat – Toldot

 

Haftorah for Shabbat – Chayei Sarah

 

Haftorah for Shabbat – Vayeira

 

Haftorah for Shabbat – Noach

 

X